De Schuur van Scheire Quiz

De Schuur van Scheire kennis quiz

Hoe aandachtig heb jij gekeken naar De Schuur van Scheire?! En weet je nog alles?

Hoe aandachtig heb jij gekeken naar De Schuur van Scheire?! En weet je nog alles?

terug naar Nerdland

Lieven Scheire is Nerdland op dit moment nog volop aan het ontdekken,
vraag alvast je visum aan!

Bedankt, je visumaanvraag is in behandeling.

Disclaimer en Privacybeleid

De huidige website www.nerdland.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door Bonka Circus, met maatschappelijke zetel te Sluisststraat 79 te 3000 Leuven en met KBO-nr.0829.515.789 (hierna “Bonka Circus”, “Wij” of “We”). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Website en ons privacybeleid kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@bonkacircus.be

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bonka Circus vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Bonka Circus aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via de Website aan Bonka Circus verstrekt. Wanneer u de Website bezoekt louter om informatie te vinden over Bonka Circus, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze Website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze Website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, reacties op programma’s en andere redactionele content (bijv. nieuwsartikelen), het bestellen van tickets, het inschrijven op events of studio opnames) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonummer en afbeelding) mee te delen. Telkens wanneer u persoonsgegevens vertrekt, zal Bonka Circus ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven Privacybeleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, zoals vervat in de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “Privacywet”) op haar beurt in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de “Privacyrichtlijn”). De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn, zijn toegankelijk via de website: www.nerdland.be. De persoonsgegevens die Bonka Circus verzamelt, worden door u op vrijwillige basis meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken. Door de loutere mededeling van uw persoonsgegevens, verklaart u expliciet akkoord te gaan met huidig Privacybeleid van Bonka Circus. U garandeert dat de gegevens die u aan Bonka Circus meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Bonka Circus mee te delen. Bonka Circus kan u de toegang tot haar Website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van één of meerdere digitale invulformulieren (inclusief maar niet uitsluitend onder de vorm van registratieformulieren) of aan de hand van een inlogprocedure via uw persoonlijke Facebookprofiel. Wanneer u uitgenodigd wordt om zo’n digitaal formulier in te vullen, kan het invullen van bepaalde velden noodzakelijk zijn opdat de verzochte diensten of producten door Bonka Circus kunnen worden geleverd. In dat geval worden die noodzakelijk in te vullen velden duidelijk aangegeven (bvb. in het vet of gevolgd door een asterisk (*)). De andere velden zijn optioneel. Bonka Circus verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Bonka Circus zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze kennisgeving (zie verder artikel 3). Als Bonka Circus uw persoongegevens toch voor andere doeleinden wenst te verwerken, dan zal zij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten. De persoonsgegevens die Bonka Circus verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Bonka Circus, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Bonka Circus een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3. Doel van de verwerking

Bonka Circus verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Bonka Circus evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. U kunt het Bonka Circus ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina. Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijke evenement, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke content). Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de Website, kan Bonka Circus uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Bonka Circus over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Bonka Circus. U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen er zogenaamde “cookies” gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan de Website zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen.

5. Update van deze privacyverklaring

U begrijpt en aanvaardt dat Bonka Circus haar privacybeleid te allen tijde kan bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Het gewijzigde privacybeleid is van kracht vanaf het ogenblik dat de gewijzigde tekst van huidige kennisgeving via de Website toegankelijk is.

6. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. We streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.